Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 k.c. i są stosowane przez M&M Rulak z siedzibą w 42-400 Słupca, Kotunia 99, NIP 6670004575 (zwanego dalej sprzedawcą). Ogólne warunki stanowią integralną część Umów oraz zamówień i obowiązują obie strony Umowy, jeśli nie uzgodnią one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody wyrażonej przez M&M Rulak.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (zwane dalej „OWSiD”), stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z M&M Rulak.

3. Warunki kupującego nie mają zastosowania, chyba że na piśmie uzgodniono inaczej.

4. Złożenie zamówienia, jednoznaczne jest z akceptacją niniejszych „OWSiD”.


§ 2. Definicje

Zawarte w niniejszej Umowie określenia oznaczają:

1. „OWSiD” – Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

2. ”Sprzedający” – M&M Rulak z siedzibą w 42-400 Słupca, Kotunia 99, NIP 6670004575.

3. ”Kupujący” – każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skierowała do Sprzedającego zamówienie, w zakresie zakupu produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

4. ”Oferta” – propozycja sprzedaży towaru wraz z dokładnym określeniem warunków na jakich ta sprzedaż miałaby się odbyć.

5. ”Zamówienie” – oświadczenie Kupującego lub osób należycie umocowanych do działania w jego imieniu, skierowane do Sprzedającego, zawierające akceptację oferty i wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy sprzedaży, tj. określenie rodzaju towaru, jego ilość i cenę.


§ 3. Oferty i zamówienia

1. Maksymalny czas oferty jest każdorazowo ustalany przez Sprzedającego i podmiot, do którego oferta jest skierowana.

2. Wszystkie oferty handlowe Sprzedającego składane są bez zobowiązań.

3. Zamówienie jest skuteczne z chwilą jego pisemnego złożenia przez Kupującego.

4. Za pisemne złożenie uznaje się również wiadomość e-mail przesłaną na adres Sprzedającego oraz wiadomość tekstową SMS wysłaną pod nr telefonu Sprzedającego.


§ 4. Ceny i płatności

1. Jeśli nie umówiono się inaczej, podane przez Sprzedającego ceny nie obejmują kosztów transportu.

2. Ceny w ofercie podane są w PLN (polskich złotych) lub Euro.

3. Jeżeli nie ustalono inaczej, Kupujący zobowiązany jest do wpłacenia całości wartości zamówienia po dostawie towaru w terminie wskazanym na otrzymanej fakturze.

4. Jeżeli Kupujący nie wypełni w terminie swoich zobowiązań płatniczych, uznany on zostanie w świetle prawa za pozostającego w zwłoce. W takim przypadku sprzedający ma prawo obciążyć kupującego odsetkami ustawowymi.


§ 5. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru następuje w momencie odbioru towaru przez Kupującego lub wskazanego przez niego przewoźnika z magazynu Sprzedającego .

2. Jeżeli Kupujący nie określi w zamówieniu przewoźnika, to Sprzedający może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru przewoźnika i warunków przewozu na koszt Kupującego.

3. Jeżeli Kupujący samodzielnie określa przewoźnika, zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich formalności dotyczących transportu.

4. Od chwili wydania towaru kupującemu lub przewoźnikowi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w samym towarze, jak i jego opakowaniu.

5. Dokument sprzedaży (faktura wraz z CMR) Sprzedający wyśle niezwłocznie (po wydaniu przewoźnikowi towaru) na adres mailowy Kupującemu, a jeśli Kupujący tego wyraźnie zażąda, również pocztą.

6. Wszelkie uzgodnione pomiędzy Kupującym a Sprzedającym terminy odbioru lub dostawy są tylko orientacyjne. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie, jeśli transport leży po stronie kupującego.


§ 6. Gwarancje i reklamacje

1. Sprzedający gwarantuje, że produkty stanowiące przedmiot umowy, odpowiadać będą wymogom przewidzianym w stosownych przepisach wspólnotowych odnoszących się m.in. do świeżych warzyw.

2. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, przechowywania i składowania dostarczonego towaru.

3. Kupujący może otrzymać od sprzedającego wszelkie informacje dotyczące zamówionego towaru zgodnie z jego najlepszą wiedzą Sprzedającego.

4. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru towarów oraz starannego sprawdzenia ich stanu (odbiór ilościowy i jakościowy) w dniu ich otrzymania i w razie niezgodności niezwłocznie powiadomić o tym sprzedającego.

5. W przypadku gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie braki ilościowe oraz/lub, uszkodzenia towarów lub inne muszą być stwierdzone w formie protokołu w dniu odbioru/dostawy przez osobę upoważnioną w rozumieniu § 2 pkt 2. dokumentu oraz kierowcę który świadczył usługę transportową.

6. Podpisanie przez osoby upoważnione lub przewoźnika w rozumieniu § 2 pkt 3 dokumentu WZ oraz/lub dokumentu przewozowego (CMR) bez dodatkowej adnotacji, stanowi dla Sprzedającego dowód przyjęcia towaru bez zastrzeżeń ilościowych oraz/lub uszkodzeń.

7. W przypadku odbioru towarów z magazynów Sprzedającego środkami transportu Kupującego, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki ilościowe w przypadku, gdy waga załadowanego towaru jest zgodna z zamówioną ilością.

8. Reklamacje dotyczące wad dostarczonego towaru należy zgłaszać Sprzedającemu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru towaru (ze względu na specyfikę produktu w porównaniu z innymi towarami).

9. W przypadku złożenia reklamacji, odszkodowanie za szkody poniesione przez Kupującego wypłacane przez Sprzedającego nie może przekroczyć wartości faktury za dostarczone produkty, pod warunkiem, że wina leży po stronie sprzedającego lub dopuścił się on świadomego zaniedbania.


§ 9. Postanowienia końcowe

1. Kupujący akceptując niniejsze OWSiD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

2. Kupującemu przysługują wszelkie prawa wynikające z postanowień ustawy kodeks cywilny.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

4. W przypadku jakiejkolwiek różnicy zdań w sprawie znaczenia i/lub interpretacji postanowień niniejszych OWSiD, tekst w języku polskim będzie decydujący i wiążący.